Tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

päivitetty 18.6.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §25.4.2018

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry, Karjalankatu 4 a 2, 80200 JOENSUU

 

2. REKISTERIASOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA YHTEYSHENKILÖ

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry, toiminnanjohtaja Minna Turunen

 

Yhteyshenkilö:
Katja Pesonen, Järjestösihteeri, puh. 050-534 6772, [email protected]

 

3. REKISTERIN NIMI

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n jäsenrekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN JA OSAREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n oikeutettu etu huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä sekä jäsenmaksujen laskutuksesta.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenen yksilöinti- ja yhteystiedot:

Nimi, osoite ja mahdollisesti puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin:

Ei yhdistetä.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Jäsenrekisterin tiedot luovutetaan FinFamille, Labyrintti-lehden toimittamiseksi.

Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Voimme myös luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisesti tallennetut tiedot

Aineistot säilytetään työntekijän henkilökohtaisella tietokoneella tai pilvipalvelussa, johon on pääsy vain työntekijän henkilökohtaisella tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tietoihin ei ole pääsyä muilla tietokoneilla. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. Varmuuskopiot ja muut tiedot suojataan pilvipalvelussa siten, että ne salataan, kun niitä siirretään internetissä ja säilytetään palvelimella tallentamalla ne salattuun muotoon, sekä käyttämällä suojaustunnuksia todentamiseen. Toisin sanoen tietosi on suojattu luvattomalta käytöltä, kun niitä lähetetään laitteilta pilvipalveluun tai pilvipalvelusta laitteisiimme ja kun niitä säilytetään pilvipalvelussa. Salausavaimia ei milloinkaan luovuteta kolmansille osapuolille.

 

9. TARKASTUSOIKEUS, OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Kaikkiin rekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat jäsentiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään Katja Pesoselle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

 

10. TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on jäsenen mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.
Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään Katja Pesoselle.

 

11. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi
Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain jäsenyyteen liittyvinä. Jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin itsestään tallennetut tiedot.

 

12. TIETOJEN SÄILYTYS

Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Jäsenyyden lakatessa myös tiedot poistetaan.

Yhdistyksen toimintaan osallistuvien jäsenten määrät tilastoidaan vuosittain järjestelmään tallentuvien tunnisteettomien tietojen perusteella ja raportoidaan rahoittajalle, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA).

Asiakasrekisterin TIETOSUOJASELOSTE

päivitetty 18.6.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §25.4.2018

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry, Karjalankatu 4 a 2, 80200 JOENSUU

 

2. REKISTERIASOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA YHTEYSHENKILÖ

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry, toiminnanjohtaja Minna Turunen

 

Yhteyshenkilö:
Katja Pesonen, Järjestösihteeri, puh. 050-534 6772, [email protected]

 

3. REKISTERIN NIMI

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n asiakasrekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN JA OSAREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

4.1 Omaisneuvonnan varausten hallinta ja toteuttaminen.
4.2 Tapahtumien, kurssien ja ryhmätoiminnan ilmoittautumisten hallinta.
4.3 Yhteydenottojen hallinta

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, erityisruokavaliot ja muut yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi tarpeelliset tiedot.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin:

Ei yhdistetä.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

7.1 Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry. Omaisneuvonnan ajanvarauksessa muodostuva rekisteri on omaisneuvontaa tarjoavien työntekijöiden yhteinen. Tapaamisista ei muodostu muita tietoja. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan luvalla. Tietoja käsitellään vain asiakassuhteeseen liittyvinä. Tietoja ei luovuteta muiden käyttöön. Käynneistä ja niistä muodostuneista palautteista raportoidaan rahoittajalle vain tarpeelliset tiedot (mm. ikäryhmä, sukupuoli), ilman että yksittäistä käyttäjää voidaan tunnistaa.

 

7.2 Henkilötiedot tallennetaan tapahtumien järjestämiseksi. Tiedot ovat vain tapahtumien järjestämistä varten hankittuja tietoja. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan luvalla. Tietoja raportoidaan rahoittajalle, josta ei yksittäistä tapahtumaan osallistujaa voida tunnistaa.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Aineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain kyseistä palvelua tarjoavilla henkilökunnan jäsenillä.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Aineistot säilytetään työntekijän henkilökohtaisella tietokoneella tai pilvipalvelussa, johon on pääsy vain työntekijän henkilökohtaisella tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tietoihin ei ole pääsyä muilla tietokoneilla. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. Varmuuskopiot ja muut tiedot suojataan pilvipalvelussa siten, että ne salataan, kun niitä siirretään internetissä ja säilytetään palvelimella tallentamalla ne salattuun muotoon, sekä käyttämällä suojaustunnuksia todentamiseen. Toisin sanoen tietosi on suojattu luvattomalta käytöltä, kun niitä lähetetään laitteilta pilvipalveluun tai pilvipalvelusta laitteisiimme ja kun niitä säilytetään pilvipalvelussa. Salausavaimia ei milloinkaan luovuteta kolmansille osapuolille.

 

9. TARKASTUSOIKEUS, OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Kaikkiin rekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan työntekijälle, jonka kanssa olet asioinut, tai Katja Pesoselle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavissa olevaa lomaketta.
Tapahtuman tiedoista on mahdollista erillisestä pyynnöstä poistaa yksilöivät henkilötiedot, nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Lainsäädäntö tai maksamattomat tapahtumat saattavat joissain tapauksissa velvoittaa Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:tä säilyttämään osan asiakastiedoista anonymisointitoiveesta huolimatta.

 

10. TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.
Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään sille henkilökunnan jäsenelle, jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee tai Katja Pesoselle.

 

11. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi
Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain asiakassuhteeseenne liittyvinä. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin itsestään tallennetut tiedot.

 

12. TIETOJEN SÄILYTYS

Asiakaskontakteissa kerättyjä tietoja, joita ovat omaisneuvonnan ajanvarauksessa muodostuneet yhteystiedot ja henkilökunnan tekemät muistiinpanot tapaamisista, hävitetään asiakaskontaktin päätyttyä, viimeistään aina kalenterivuoden lopulla. Varauksien määrät tilastoidaan vuosittain järjestelmään tallentuvien tunnisteettomien tapaamismäärien perusteella ja raportoidaan rahoittajalle, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA).
Tapahtumien osallistumistietoja säilytetään vain tarpeellinen aika. Tapahtumien ja osallistujien määrät tilastoidaan vuosittain järjestelmään tallentuvien tunnisteettomien tietojen perusteella ja raportoidaan rahoittajalle, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA).

 

Vapaaehtois- ja luottamushenkilörekisterin TIETOSUOJASELOSTE

päivitetty 18.6.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §25.4.2018

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry, Karjalankatu 4 a 2, 80200 JOENSUU

 

2. REKISTERIASOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA YHTEYSHENKILÖ

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry, toiminnanjohtaja Minna Turunen

 

Yhteyshenkilö:
Katja Pesonen, Järjestösihteeri, puh. 050-534 6772, [email protected]

 

3. REKISTERIN NIMI

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n vapaaehtois- ja luottamushenkilörekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN JA OSAREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

4.1 Vapaaehtoistyön yhteydenpito; suunnittelu, organisointi, toteutus, kehittäminen sekä siihen liittyvä tiedottaminen ja maksuliikenne.
4.2 Luottamushenkilöiden yhteydenpito; yhdistyksen hallinto sekä siihen liittyvä tiedottaminen ja maksuliikenne.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Vapaaehtois- ja luottamushenkilön yksilöinti- ja yhteystiedot:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävänimike, FinFamin myöntämät kunnia- ja ansiomerkit sekä tiedot käydyistä vapaaehtoistoiminnan koulutuksista ja osallistumisesta

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n vapaaehtoistoimintaan.

Maksuliikennettä varten voidaan kerätä edellä mainittujen tietojen lisäksi henkilötunnus ja pankkitilin tiedot.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin:

Ei yhdistetä.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Prospect-ohjaajakoulutuksen käyneiden vapaaehtoisten tiedot luovutetaan FinFamille. Kokemuskoulutuksen käyneet henkilöt ilmoitetaan heidän suostumuksellaan FinFamille. Omaismentorivalmennuksen käyneet henkilöt ilmoitetaan Pohjois-Karjalan Muisti ry:lle.

Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Voimme myös luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Aineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain vapaaehtois- ja/tai luottamus-henkilöiden kanssa työskentelevällä henkilökunnan jäsenellä.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Aineistot säilytetään työntekijän henkilökohtaisella tietokoneella tai pilvipalvelussa, johon on pääsy vain työntekijän henkilökohtaisella tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tietoihin ei ole pääsyä muilla tietokoneilla. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. Varmuuskopiot ja muut tiedot suojataan pilvipalvelussa siten, että ne salataan, kun niitä siirretään internetissä ja säilytetään palvelimella tallentamalla ne salattuun muotoon, sekä käyttämällä suojaustunnuksia todentamiseen. Toisin sanoen tietosi on suojattu luvattomalta käytöltä, kun niitä lähetetään laitteilta pilvipalveluun tai pilvipalvelusta laitteisiimme ja kun niitä säilytetään pilvipalvelussa. Salausavaimia ei milloinkaan luovuteta kolmansille osapuolille.

 

9. TARKASTUSOIKEUS, OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Kaikkiin rekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan työntekijälle, jonka kanssa olet asioinut, tai Katja Pesoselle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavissa olevaa lomaketta.
Vapaaehtois- ja luottamushenkilötoiminnan tiedoista on mahdollista erillisestä pyynnöstä poistaa yksilöivät henkilötiedot, nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Lainsäädäntö tai maksamattomat tapahtumat saattavat joissain tapauksissa velvoittaa Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:tä säilyttämään osan asiakastiedoista anonymisointitoiveesta huolimatta.

 

10. TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on vapaaehtois- ja/tai luottamushenkilön mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.
Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään sille henkilökunnan jäsenelle, jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee tai Katja Pesoselle.

 

11. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi
Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain vapaaehtois- ja luottamushenkilötoimintaan liittyvinä. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin itsestään tallennetut tiedot.

 

12. TIETOJEN SÄILYTYS

Vapaaehtoistoimijoiden henkilötietoja säilytetään pääasiassa niin kauan kuin he ovat mukana toiminnassa. Luottamushenkilöiden tiedot säilytetään heidän toimikautensa ajan. Yhdistyksen pöytäkirjoihin kirjatut tiedot säilytetään pysyvästi. Matka- ja kulukorvausasioihin liittyvät tiedot säilytetään tositeaineistossa kirjanpitolain mukaisesti 6 vuotta.
Toiminnan osallistumistietoja säilytetään vain tarpeellinen aika. Toimintaan osallistujien määrät tilastoidaan vuosittain järjestelmään tallentuvien tunnisteettomien tietojen perusteella ja raportoidaan rahoittajalle, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA).

Tietoa evästeistä

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista.

Miten evästeitä käytetään?

Tällä sivustolla käytetään Google-yhtiön Google Analytics -raportointipalvelua. Se käyttää evästeitä, jotka ovat käytännössä tietokoneelle sijoitettuja tekstitiedostoja. Niiden avulla saadaan tietoa siitä, miten sivustoa käytetään. Evästeen tuottamat tiedot (ml. IP-osoite) välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimille. Tietojen avulla Google analysoi, miten käyttäjä sivustoa käyttää. Se laatii eri toiminnoista raportteja verkkosivuston operaattoreille ja tarjoaa myös muita sivuston toimintoihin ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Google voi myös siirtää nämä tiedot ulkopuoliselle toimijalle, jos laki näin vaatii tai jos joku ulkopuolinen toimija käsittelee tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta mihinkään muihin sen hallussa oleviin tietoihin.
Käyttäjä voi kieltäytyä evästeiden käytöstä tekemällä tätä koskevat valinnat omalla selaimellaan. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tällöin kaikki verkkosivuston toiminnot eivät ole käytettävissä. Käyttäessään tätä verkkosivustoa käyttäjä suostuu siihen, että Google käsittelee hänen tietojaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja mainituilla tavoilla.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta AllAboutCookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Pin It on Pinterest